TRAJF eshte Qender per Sigurine dhe Shendetin ne Pune, Mbrojtjen nga Zjarri dhe Evakuimin e krijuar ne vitin 2005 nga nje grup specialistesh inxhinier te fushave kimi, mekanike, elektrik, ndertim, zjarrfikes, mjek te punes, psikologe pune me eksperienca te konsiderueshme ne fushen e Sigurise dhe Shendetit ne Pune, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Evakuimit.

Nepermjet sherbimeve si dhe zgjidhjeve te ofruara , TRAJF ndihmon ne zgjidhjen e nje sere problematikash qe lidhen me Sigurine ne Pune dhe Mbrojtjen nga Zjarri ne te gjithe llojet e aktiviteteve private ose shteterore permes kurseve dhe trajnimeve teorike dhe praktike ne mjediset e qendres ose ne mjediset e subjekteve te ndryshem,duke u dhene mundesi klienteve qe te jene me te sigurt ne ambjentet dhe vendet e tyre te punes. TRAJF informon dhe trajnon te gjithe punemarresit per rreziqet ndaj te cilave ekspozohen ne vendet e tyre te punes , si dhe masat parandaluese per shmangien e aksidenteve, zjarreve, semundjeve profesionale, ne perputhje me te gjitha aktetet ligjore dhe nen ligjore.Vlera e TRAJF eshte se nepermjet sherbimeve profesionale dhe te standartizuara qe u jep subjekteve ndikon ne krijimin e mjediseve te sigurta dhe te garantuara ne drejtim te Sigurise dhe Shendetit ne Pune, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Evakuimit.

  • Pajisja me Politikat e Sigurise/Sistemet e Menaxhimit te Sigurise te personalizuara
  • Instruktime, informime dhe trajnime per shendetin dhe sigurine ne menyra sa me te thjeshta
  • Promovimi i Sistemit te Menaxhimit te Sigurise per te rritur efektivitetin e tij sin je “pajisje” menaxhimi
  • Ofrimit i nje cmimi kompetitiv ne dhenien e ketyre sherbimeve
  • Dhenie te shpejte zgjidhjeje ndaj problemeve per klientet tane
  • Te qenit fleksibel ne drejtim dhe ofrimit te te sherbimeve profesionale
  • Dhenia e keshillave nga personeli i specializuar ne perputhje me Rregullin 7 te Menaxhimit te Shendetit dhe me rregullat e Shendetit dhe Sigurise ne Pune

Ne jemi te sigurt se me sherbimet qe japim ulim ndjeshem kostot qe krijohen nga aksidentet dhe zjarret nepermjet parandalimit sepse:

Kosto e parandalimit  <  se kosto e reagimit dhe eleminimit te pasojave te aksidenteve dhe zjarreve .